دستگاه تصویری روور سی فور محصول شرکت او کی ام آلمان

دستگاه تصویری روور سی فور محصول شرکت او کی ام آلمان در سال 2018 است.این دستگاه تصویری جایگزین دستگاه روور سی تو شده است.بیشترین تخصص دستگاه تصویری روور سی فور محصول شرکت او کی ام آلمان در زمینه تونل یابی است.فلزیاب تصویری روور سی فور می تواند تمام ناهنجاری های داخل خاک را به صورت گراف های رنگی نمایش بدهد.